Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgi noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - "Regula"), ir izstrādāja šo Privātuma politiku.


Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt cleanlines.lv klientam, fiziskai personai, informāciju par personas datu veidiem, apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu, kā arī par fiziskās personas kā datu subjekta tiesībām.


Personas dati ir jebkura informācija (rakstiska, audio, video, elektroniska), kas tieši vai netieši saistīta ar fizisku personu un attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fotoattēls, viens vai vairāki konkrētai personai raksturīgi ekonomiski faktori un cita informācija, kas ļauj identificēt personu (turpmāk - "Personas dati").


Šī Privātuma politika tiek piemērota uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā persona sniedz savus Personas datus papīra formā, mutiski, vai elektroniskā veidā.


Šī Privātuma politika attiecas uz esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem cleanlines.lv klientiem (turpmāk - "Klienti"), kuri izmanto/izmantoja/plāno izmantot cleanlines.lv pakalpojumus vai apmeklē mājas lapu https://cleanlines.lv/ un CLEANLINES sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Instagram.


1. Pamatinformācija par pārzini


Pārzinis: Cleanlines Latvija, Rīga, Cesvajnes 15A-211, LV1073


Tālr. +371 25555969


E-pasts: info@cleanlines.lv


Personas datu apstrādes mērķis: klīninga pakalpojumu sniegšana, saziņa ar klientu, informēšana par akcijām un kampaņām.


2. Personas datu veidi un to apstrādes nolūki


Cleanlines.lv apstrādā šādus Klienta Personas datus zemāk minētiem nolūkiem:


Pakalpojumu sniegšana un saziņa ar Klientu.


Vārds, Uzvārds, kontaktinformācija, īpašās vēlmes.


Cleanlines.lv saimnieciskās darbības attīstībai, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot mājas lapas funkcionēšanu un komerciālos paziņojumus ņemot vērā Klienta ieradumus.


Vārds, Uzvārds, kontaktinformācija, mājas lapas izmantošanas informācija un ieradumi, IP adrese, ģeolokācijas informācija, ar sīkdatņu starpniecību apstrādāti Personas dati.


Normatīvo prasību ievērošanai, tostarp, bet ne tikai, informācijas sniegšanai valsts iestādēm, kā, piemēram, Policijai, Valsts ieņēmumu dienestam utt.


3. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati


Cleanlines.lv apstrādā Personas datus, ja:


1) Klienta Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai noslēgšanai (Cleanlines.lv sniegto pakalpojumu iegāde tiek uzskatīta par līgumu starp Cleanlines.lv un Klientu). Piemēram, Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai reģistrētu Klienta pasūtījumu. Ja Klients nesniegs Cleanlines.lv Līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, Cleanlines.lv nespēs izpildīt Līgumu un sniegt pakalpojumu.


2) Klienta Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Cleanlines.lv attiecināmos juridiskos pienākumus saskaņā ar likumdošanas prasībām, piemēram, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu par Klientu valsts iestādēm un grāmatvedības ierakstu pārvaldības pienākuma ievērošanai.


3) Personas datu apstrāde ir nepieciešama Cleanlines.lv vai trešās personas likumīgajām interesēm, piemēram, lai izmeklētu sūdzības par sniegto pakalpojumu kvalitāti, veiktu izmeklēšanu, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu.


4) Bija saņemta Klienta piekrišana Personas datu apstrādei Cleanlines.lv uzņēmuma saimnieciskas darbības attīstībai un kvalitātes uzlabošanai, preču un pakalpojumu virzīšanai, un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot mājas lapas funkcionēšanu un komerciālos paziņojumus ņemot vērā Klienta ieradumus. Piemēram, ir nepieciešama Klienta piekrišana, lai ar savākto sīkdatņu starpniecību mājas lapā izmantojot Personas datus, nosūtīt e-pastus vai SMS par īpašiem piedāvājumiem.


4. Personas datu saņēmēji


Cleanlines.lv var nodot Klienta personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un likumiem:


➢tiesu izpildītājiem,

notāriem,

tiesībsargājošām iestādēm,

kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, t.sk.,valsts drošības iestādēm,

prokuratūrai un tiesām pēc to pieprasījuma vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības un iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās,

kā arī apsardzes darbiniekiem;


➢ ar Cleanlines.lv uzņēmuma funkcionēšanu un biznesa attīstību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, reklāmas un mārketinga un citu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir saistīti ar Cleanlines.lv pienākumu izpildi attiecībā uz papildus pakalpojumu sniegšanu. Informācija par Klientiem var tikt nodota grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā: juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un auditoriem, komunikāciju(saziņas), informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, kredītiestādēm (maksājumu apstrādei). Augstāk minētajos gadījumos Cleanlines.lv sniedz vai saņem no trešajām personām Klienta Personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai.


5. Personas datu apstrādes apjoms un termiņš


Klienta Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un likumiem. Cleanlines.lv glabās Klientu Personas datus likumā noteiktā termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nebūs sasniegti iepriekš norādītie Personas datu apstrādes nolūki.


Cleanlines.lv apstrādā Personas datus, kamēr izpildās vismaz viens no zemāk minētajiem kritērijiem:


1) ir spēkā noslēgtais līgums starp Cleanlines.lv un Klientu;


2) Cleanlines.lv vai Klients saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai pretenzijas, celt vai uzturēt prasību tiesā);


3) Cleanlines.lv ir juridiskais pienākums glabāt Personas datus;


4) ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes likumīgs pamats.


Ja vairs neizpildās kāds no šajā punktā minētajiem kritērijiem, Personas dati tiek dzēsti.


6. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības


Nekādi Personas dati ārpus Eiropas Savienības netiek nodoti.


7. Klienta tiesības Personas datu apstrādes procesā


● ➢ tiesības piekļūt saviem personas datiem – Klientam ir tiesības saņemt informāciju attiecībā uz Personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu un veidu, Personas datu labojumiem, dzēšanu vai bloķēšanu, Personas datu ieguves avotu un citu informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem;


● ➢ tiesības labot savus personas datus – Klientam ir tiesības pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;


● ➢ tiesības labot savus Personas datus - Klientam ir tiesības pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;


● ➢ tiesības iebilst datu apstrādei – Klientam ir tiesības iebilst saistībā ar savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir pamatota mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai;


● ➢ tiesības atsaukt piekrišanu – Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana. Kā arī piekrišanas atsaukšana neietekmē un nepārtrauc Personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem. Klients var izmantot šajā dokumentā norādīto Pārziņa kontaktinformāciju. Ja Klients atsauc savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Cleanlines.lv ir tiesības ierobežot savu pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu. Šādā gadījumā Cleanlines.lv nevarēs sniegt Klientam atbilstošos pakalpojumus, ja tam nebūs Pakalpojumu un/vai funkciju nodrošināšanai nepieciešamo Personas datu;


● ➢ tiesības tikt aizmirstam - Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja tas nav pretrunā ar likumu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta iepriekš sniegto piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti saskaņā ar likuma prasībām;


● ➢ tiesības iesniegt sūdzības - Klientam ir tiesības iesniegt sūdzības Cleanlines.lv un Datu valsts inspekcijā par viņa Personas datu apstrādi, ja Klients uzskata, ka viņa Personas datu apstrāde pārkāpj Klienta tiesības;


● ➢ citas tiesības, kas noteiktas saskaņā ar Regulu.


8. Automatizēta Personas datu apstrāde


Klienta Personas dati var tikt automātiski apstrādāti

ar nolūku Pārziņa saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu virzīšanai, kā arī mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot mājas lapas funkcionēšanu un komerciālos paziņojumus ņemot vērā Klienta pirkšanas ieradumus. Proti, Cleanlines.lv var analizēt mājas lapas apmeklēšanas un izmantošanas datus, lai atbilstoši katra Klienta ieradumiem un interesēm piedāvātu viņam reklāmu, pakalpojumus, atlaides vai dalību īpašās akcijās.


9. Informācija par Personas datu apstrādi


Klients var sazināties ar Cleanlines.lv par Personas datu apstrādi (saistībā ar jautājumiem par piekrišanu vai piekrišanas atsaukšanu, savu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu), sūtot savus pieprasījumus uz info@cleanlines. lv vai uz pasta adresi: Latvija, Rīga, Cesvajnes 15A-211, LV1073 ar ziņojuma tēmu "Personas datu apstrāde".